Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Ce trebuie sa cuprinda contractul individual de munca in 2023

Ce trebuie sa cuprinda contractul individual de munca

Orice forma de angajare legala trebuie sa aiba la baza un contract individual de munca in forma scrisa, in care sa fie specificate clar anumite elemente precum durata contractului, programul de lucru, salariul si sporurile aferente, drepturile si obligatiile ambelor parti: angajat si angajator.

Conform Codului Muncii, „contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.” Contractul se incheie, de regula, pe durata nedeterminata si doar prin exceptie pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

Informarea salariatului cu privire la elementele din contractual individual de munca

Ca orice contract, si CIM este rezultatul acordului dintre doua parti, angajatorul si angajatul, iar informarea celui din urma trebuie sa se realizeze anterior semnarii contractului. Art. 17 din Codul Muncii precizeaza faptul ca “anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.”

Ce cuprinde contractual individual de munca?

Orice contract de munca incepe cu partile contractului – angajatorul si salariatul, si continua cu urmatoarele elemente:

- Obiectul contractului;
- Durata contractului (nedeterminata sau determinate) si data de la care salariatul incepe activitatea;
- Perioada de proba;
- Locul de desfasurare a activitatii (la birou, remote, acasa, pe teren etc.);
- Felul muncii, adica functia/ocupatia conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania;
- Durata timpului de munca si repartizarea acestuia pe zile si ore, precum si si informatii cu privire la orele suplimentare, daca este cazul;
- Durata concediului anual de odihna;
- Salariul de baza lunar brut, impreuna cu informatii referitoare la sporuri, indemnizatii, prestatii suplimentare in bani si/sau modalitatea prestatiilor suplimentare in natura, adaosuri, data la care se plateste salariul si metoda de plata;
- Alte clauze, precum perioada de preaviz, in cazul concedierii sau demisiei, detalii cu privire la desfasurarea activitatii in strainatate, daca e cazul;
- Atributiile postului, acestea sunt prevazute in fisa postului anexata la contractul individual de munca;
- Criteriile de evaluare, formarea profesionala si conditiile de munca, in conformitate cu prevederile legale;
- Drepturile si obligatiile partilor, precum si informatii cu privire la securitatea si sanatatea la locul de munca.

Modelul contractului individual de munca aprobat in 2023

Contractele de munca incheiate intre angajat si angajator trebuie sa cuprinda obligatoriu elementele prevazute in modelul cadru aprobat in 2023, care poate fi descarcat de aici.

Modelul al contractului individual de munca a fost stabilit prin Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale Nr. 2171/ 25.11.2022 si a fost publicat in Monitorul Oficial la data de 09.12.2022.

Termenul de inregistrare a contractului in Revisal

Contractul de munca se semneaza de ambele parti si se emite in dublu exemplar, cate unul pentru fiecare parte. Astfel acceptata oferta de angajare, contractual se inregistreaza in Revisal cu cel putin o zi inainte de prima zi de lucru a angajatului.

---

Foto: Freepik