CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Situatiile financiare pentru 2017 se depun pana la 30 mai 2018


Potrivit OMFP nr. 470/2018, societatile comerciale, societatile/ companiile nationale, regiile autonome si institutele nationale de cercetare-dezvoltare trebuie sa depuna situatiile financiare si raportarile contabile pentru anul 2017 pana la data de 30 mai 2018. Conform acestui act normativ, societatile comerciale vor depune situatiile financiare anuale in cel mult 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (care, in general, coincide cu anul calendaristic) - mai exact, atunci cand se implineste termenul de 150 de zile de la incheierea anului trecut.

Entitatile economice intocmesc si depun setul de situatii financiare in functie de categoria in care se incadreaza, si anume: microentitati, entitati mici si entitati mijlocii si mari. Pentru incadrarea intr-o anumita categorie, analiza are in vedere rezultatele financiare la finalul ultimilor 2 ani (2016 si 2017) conform balantei de verificare.

Cele 3 categorii de entitati economice se delimiteaza dupa cum urmeaza:

1. Microentitatile – sunt entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
– totalul activelor: 1.500.000 lei;
– cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

2. Entitatile mici – sunt entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
– totalul activelor: 17.500.000 lei;
– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

3. Entitatile mijlocii si mari – sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
– totalul activelor: 17.500.000 lei;
– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Numarul mediu de salariati este numarul de salariati angajati in baza unui contract individual de munca, platiti de societate pentru o durata medie normala a timpului de lucru, pe perioada de referinta. Salariatii angajati cu program partial sunt inclusi proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Formularele pe care trebuie sa le depuna fiecare categorie de entitati

Microentitatile depun in mod obligatoriu formularele:
- Bilant prescurtat;
- Cont de profit si pierdere;
Acestea vor fi insotite si de Date informative si Situatia activelor imobilizate.

In cazul entitatilor mici, situatiile financiare cuprind:
- Bilant prescurtat;
- Cont de profit si pierdere;
- Note explicative la bilant.
Situatiile financiare trebuie insotite si de formularele privind Date informative si Situatia activelor imobilizate. Optional, aceste societati pot prezenta si situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Printre situatiile financiare prezentate de entitatile mijlocii si mari se numara:
- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
Situatiile financiare trebuie insotite si de Date informative si Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, precum si Note explicative la bilant.

Situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite, dupa caz, de anumite anexe care sunt semnate si depuse o data cu situatiile financiare:
- Raportul administratorului sau raport de gestiune, in cazul microentitatilor;
- Raportul de Audit sau raportul comisiei de cenzori;
- Hotararea AGA pentru aprobarea situatiilor financiare si repartizarea profitului/acoperirea pierderii;
- O declaratie pe propria raspundere din partea administratorului societatii din care reiese asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu reglementarile contabile.

Situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege se depun in format hartie si in format electronic la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Conform regulilor in vigoare, situatiile financiare trebuie semnate atat de persoanele abilitate in acest sens, cat si de administratorul sau persoana ce se ocupa de gestionarea firmei.