Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Termeni contabili

Actionar
Orice persoana proprietara al unei sau mai multor actiuni ale unei societati pe actiuni (S.A.).
Acont
Suma de bani reprezentand o parte din pretul marfurilor sau din tariful serviciilor, care urmeaza sa fie livrate, respectiv prestate, si pe care cumparatorul il achita furnizorului cu anticipatie, in momentul inchirierii unei operatii de vanzare / cumparare sau contractarii a unei lucrari sau a unui serviciu.
Acord (contract)
Intelegerea dintre doua sau mai multe parti privind controlul mixt asupra unei activitati.
Active
Resurse economice identificabile si controlabile de catre entitate, ce provin din fapte economice trecute, din a caror utilizare se asteapta obtinerea unor beneficii economice.
Active circulante
Active ce se asteapta sa fie consumate in ciclul normal de activitate, vandute sau primite in termen de 12 luni sau care reprezinta numerar.
Active imobilizate
Sunt achizitii sau cheltuieli legate de infiintarea societatii si punerea/mentinerea in functiune a activitatii.
Pot fi:
• necorporale - cheltuieli de constituire, softuri, licente, marci, drepturi, fond comercial etc.
• corporale - terenuri, constructii, masini, echipamente, utilaje, instalatii etc.
• financiare – garantii, imprumuturi acordate, titluri de participare.
Active de capital
a) actiunile si alte titluri de proprietate in activitatea de intreprinzator;
b) titlurile de creanta;
c) proprietatea privata nefolosita in activitatea de intreprinzator;
d) terenurile;
e) optionul la procurarea sau vanzarea activelor de capital.
Active nete
Activele intreprinderii evaluate la valoarea de bilant diminuata cu datoriile (obligatiile) ei.
Audit
Activitate care consta in prestarea de servicii profesionale, efectuate pe baza de contract, pentru exprimarea opiniei asupra veridicitatii rapoartelor financiare, in conformitate cu prezenta lege si cu legislatia privind activitatea de audit.
An fiscal
An calendaristic, care incepe cu 1 ianuarie si se termina cu 31 decembrie.
Balanta contabila
Reprezinta un tabel ordonat pe conturi. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se considera necesar.

Cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.
Barter
Reprezinta un schimb de servicii sau de produse cu valoare egala intre doua parti, nefiind implicat nici un transfer de bani. La baza acestui sistem trebuie sa stea un contract de barter, prin care fiecare parte se obliga sa transmita celeilalte dreptul de proprietate asupra unor bunuri/servicii. Acest sistem este util pentru economisire, salvarea lichiditatilor, optimizarea stocurilor si activelor, evitarea diferitelor probleme cu privire la datorii/creante sau reducerea anumitor cheltuieli. Ambii parteneri ai tranzactiei, insa, trebuie sa reflecte vanzarea si, respectiv, achizitia, nefiind permisa compensarea.
Bilant contabil
Reflecta, in expresie valorica, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile economice si sursele de finantare a acestora.

Se prezinta sub forma unui tabel, format din doua parti: partea stanga, denumita activ, care reflecta bunurile economice si partea dreapta, denumita pasiv, care reflecta sursele de finantare a bunurilor economice din activ. Conditia principala a bilantului contabil este egalitatea activului cu pasivul.
Certificat de atestare fiscala
Documentul care atesta indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate la bugetul statului de catre contribuabil, la o data anume. Certificatul de atestare fiscala este valabil 30 de zile de la data emiterii.
Certificat constatator
Este un document eliberat de ONRC, care prezinta starea la zi a firmei si cuprinde urmatoarele informatii:
- denumirea (firma);
- emblema;
- numarul de inregistrare in registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- starea firmei;
- forma juridica;
- sediul social/profesional;
- durata de functionare;
- obiectul de activitate – domeniul si activitatea principala;
- capitalul social (subscris si varsat), numarul si valoarea partilor sociale;
- asociatii, datele de identificare, numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, participarea la capitalul social si la profit si pierdere (pentru societatile cu raspundere limitata, in comandita simpla sau in nume colectiv);
- Administratorii/Membrii Consiliului de administratie si Directorii (in sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere si Membrii Directoratului (in sistemul dualist), datele de identificare si durata mandatului cu puterile conferite;
- cenzorii/auditorii financiari;
- sediile secundare;
- activitati si sedii autorizate;
- indicatorii din situatiile financiare anuale;
- alte mentiuni referitoare la masuri asiguratorii si condamnari penale.

Certificatul constator se elibereaza de catre ANAF in urma solicitarii contribuabilului si este necesar in diverse situatii: pentru banci, societati de leasing, fonduri europene, etc.
Chitanta
Documentul care dovedeste plata facturii.
Cont contabil
Fiecare miscare a firmei este tinuta in evidenta prin doua conturi separate. Mai exact, o simpla achizitie se va reflecta intr-un cont unde genereaza un bun obtinut si intr-una prin care genereaza o datorie catre furnizor. Tine evidenta strict valorica a tuturor miscarilor.
Contabilitate primara
Sirul de operatii prin care se tine evidenta de gestiune, se urmareste miscarea banilor din casieria societatii, se receptioneaza si se pregatesc actele pentru contabilizare.
Creanta fiscala
Este dreptul la incasarea oricarei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentand creanta fiscala principala si creanta fiscala accesorie.
Decont de TVA
Desfasurator al livrarilor si achizitiilor efectuate intr-o perioada data, prin care s-a determinat soldul de plata sau de recuperat al TVA.
Dividend
Dividendul este o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand:
- distribuirile legate de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social;
- distribuirile efectuate in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica, distribuirile in bani sau in natura, efectuate in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
- distribuirile in bani sau in natura, efectuate cu ocazia reducerii capitalului social, distribuirile de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant;
- distribuirile de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare.

Dividendele se pot distribui in bani sau in natura si se pot repartiza doar din profitul anului precedent. Distribuirea de dividende din profitul anului in curs este strict interzisa.
Dobanda
Remuneratie pentru utilizarea banilor in urma unui imprumut (procent din suma imprumutata). Dobanda poate fi platita sau primita in cadrul unei datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata.
Fisa clientului / furnizorului
O evidenta a tuturor facturilor si incasarilor / platilor, personalizata pe fiecare partener.
Fisa postului
Documentul anexat la contractul individual de munca al unui salariat, in care sunt cuprinse competentele, responsabilitatile, atributiile si sarcinile de serviciu proprii functiei pe care o detine salariatul. Mai exact, un minim de elemente precum:
- Identificarea postului: denumirea postului, relatia cu alte posturi din cadrul societatii si scopul postului;
- Cerinte specifice pentru ocuparea postului: pregatire (studii, cursuri etc.), limbi straine si nivelul lor de cunoastere, cunostinte de operare pe calculator si nivelul acestora, experienta, abilitati, calitati, competenta de conducere;
- Atributiile postului: descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului;
- Indicatii privind persoana care a intocmit si/sau avizat fisa de post;
- Semnatura salariatului si data semnarii – dovada ca acesta a luat la cunostinta prevederile fisei.
Insolventa
Starea patrimoniului debitorului caracterizata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, astfel: insolventa debitorului se prezuma atunci cand acesta, dupa 60 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor – prezumtia este relativa.

Insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Alternativa insolventei o reprezinta restructurarea companiei inainte de a ajunge in stare de insolventa, apeland la masuri specifice de redresare financiara si operationala.
INTRASTAT
Raport de date referitor la livrari si/sau achizitii intracomunitare, transmis electronic catre Institutul de statistica.
Patrimoniu
Totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti generate de relatiile cu tertii.
Factura
Document de efectuare a unei tranzactii, care cuprinde datele celor doi parteneri: furnizor – client, data tranzactiei si o lista cu bunuri / servicii tranzactionate.
Plan de conturi
Lista impusa de lege care cuprinde aria de conturi de care contabilul se foloseste pentru a evidentia activitatea firmei.
Provizioane
Se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.
REVISAL
Registru electronic cu evidenta salariatilor: cuprinde toate datele referitor la angajat, angajator, perioada de angajare si remuneratiile.
Taxa pe valoarea adaugata
Taxa pe valoarea adaugata TVA - este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului.
In cazul companiilor platitoare de TVA, la achizitii se inregistreaza TVA deductibila, iar la vanzari se inregistreaza TVA colectata. In functie de perioada fiscala (luna sau trimestru), companiile calculeaza diferenta dintre TVA deductibila si colectata rezultand doua situatii:

TVA deductibila > TVA colectata – rezulta TVA de recuperat;
TVA deductibila < TVA colectata – rezulta TVA de plata.

Contactati-ne!


Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.